Viktoriya Kancheva

д-р инж. Виктория Кънчева

Ментор

Последвай ме:

Експертиза:

Хидромелиоративно строителство
Околна среда

За мен:

Образование и професионална подготовка

Виктория Кънчева завършва висшето си образование във УАСГ със специалност „Хидромелиоративно строителство“ през 2015 год. Постъпва на работа в ИПАЗР „Никола Пушкаров“ през същата година, след което е зачислена като редовен докторант с темата на дисертационния труд „Оценка на въздействието на води с екологичен риск върху почвите и земеделските култури“. След отчисляването ѝ с право на защита през 2019 год. е назначена като асистент в института, а през 2020 год. защитава дисертацията си. Основните ѝ интереси са в областта на опазването на околната среда и в частност водните ресурси от замърсяване, климатичните промени, опазване на почвените ресурси и не на последно място безопасността на земеделската продукция. Темите, с които може да бъде полезна са свързани с околната среда и климатичните промени.

Теми: околна среда

Свържете се с д-р инж. Виктория Георгиева Кънчева чрез контактната ни форма ТУК.